Cynllun Strategol 2019-2024

Sut y byddwn yn trawsnewid tai, iechyd,

gofal cymdeithasol a chymorth i wella llesiant

Cynllun Strategol 2019-2024

Sut y byddwn yn trawsnewid tai, iechyd,

gofal cymdeithasol a chymorth i wella llesiant

Cyflwyniad

Hafod yw un o brif ddarparwyr tai, gofal a chymorth yn Ne Cymru. Mae gennym hanes sy’n cwmpasu dros 50 mlynedd ac rydym yn falch iawn o’r hyn yr ydym wedi ei gyflawni yn y cyfnod hwnnw.

O ddechrau bach yn 1968, erbyn heddiw mae gennym dros 5,700 annedd mewn naw awdurdod lleol, yn cyflogi dros 1,300 o bobl, cefnogi 16,000 o gwsmeriaid a throsiant o fwy na £52 miliwn.

 

Mae ein Cynllun Strategol 2019-2024 yn nodi’n glir sut y byddwn yn gwneud mwy o’r hyn a wnawn yn dda a sicrhau fod popeth a wnawn yn ein helpu i ofalu am y dyfodol. Rydym yn barod i wynebu’r her o’n blaenau.

Mae ein maint a’n profiad yn ein galluogi i fod yn hyblyg ac ymateb i anghenion cyfredol a dyfodol ein cwsmeriaid, partneriaid, rhanddeiliaid a chymunedau.

Cyflwyniad

Hafod yw un o brif ddarparwyr tai, gofal a chymorth yn Ne Cymru. Mae gennym hanes sy’n cwmpasu dros 50 mlynedd ac rydym yn falch iawn o’r hyn yr ydym wedi ei gyflawni yn y cyfnod hwnnw.

O ddechrau bach yn 1968, erbyn heddiw mae gennym dros 5,700 annedd mewn naw awdurdod lleol, yn cyflogi dros 1,300 o bobl, cefnogi 16,000 o gwsmeriaid a throsiant o fwy na £52 miliwn.

Mae ein Cynllun Strategol 2019-2024 yn nodi’n glir sut y byddwn yn gwneud mwy o’r hyn a wnawn yn dda a sicrhau fod popeth a wnawn yn ein helpu i ofalu am y dyfodol. Rydym yn barod i wynebu’r her o’n blaenau.

Mae ein maint a’n profiad yn ein galluogi i fod yn hyblyg ac ymateb i anghenion cyfredol a dyfodol ein cwsmeriaid, partneriaid, rhanddeiliaid a chymunedau.

Ein gweledigaeth

Gwella iechyd, llesiant a ffyniant mewn cymunedau drwy helpu i integreiddio systemau tai, iechyd, gofal cymdeithasol a chymorth.

Ein gweledigaeth

Gwella iechyd, llesiant a ffyniant mewn cymunedau drwy helpu i integreiddio systemau tai, iechyd, gofal cymdeithasol a chymorth.

Ein gwerthoedd

Caiff popeth a wnawn yn Hafod ei seilio ar ein gwerthoedd

‘Ffordd Hafod’.  

Y gwerthoedd hyn yw:

Cydweithio
Parch
Proffesiynol
Dysgu a gwella
Gwasanaeth gwych

Ein gwerthoedd

Caiff popeth a wnawn yn Hafod ei seilio ar ein gwerthoedd ‘Ffordd Hafod’. 

Y gwerthoedd hyn yw:

Cydweithio
Parch
Proffesiynol
Dysgu a gwella
Gwasanaeth gwych

Ein blaenoriaethau

Mae ein blaenoriaethau yn adlewyrchu’r pethau y credwn y mae’n rhaid i Hafod weitho atynt yn y pum mlynedd nesaf i wneud cyfraniad i’r canlyniadau sy’n bwysig i’n cwsmeriaid, ein cymunedau a’n sefydliad.

Ein blaenoriaethau

Mae ein blaenoriaethau yn adlewyrchu’r pethau y credwn y mae’n rhaid i Hafod weitho atynt yn y pum mlynedd nesaf i wneud cyfraniad i’r canlyniadau sy’n bwysig i’n cwsmeriaid, ein cymunedau a’n sefydliad.

Rhoi cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Gweithredu ein Siarter Cwsmeriaid newydd, sy’n nodi’r berthynas fwy cydfuddiannol rydym ei heisiau gyda’n cwsmeriaid a sut y byddwn yn gweithio’n wahanol i helpu pobl a chymunedau i gyflawni eu nod.

Creu dulliau newydd o ymgyfraniad yn y ffordd y caiff ein gwasanaethau eu cynllunio a’u cyflwyno.

Newid y ffordd y gweithiwn gyda’n cwsmeriaid gan gydnabod eu cryfderau a’u hasedau ac ymyrryd yn gynnar i wella canlyniadau.

 

Cryfhau ein llywodraethiant

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Sefydlu llywodraethiant cadarn ym mhob agwedd o’n busnes ac adolygu ei effeithlonrwydd yn gyson drwy ddulliau mewnol ac allanol.

Parhau i esblygu a datblygu ein strwythurau llywodraethiant ac arbenigedd i ddiwallu anghenion busnes sy’n newid a disgwyliadau ein rheoleiddwyr.

Sicrhau fod arweinyddiaeth y sefydliad yn fedrus a gydag adnoddau da, er mwyn penderfyniadau er budd gorau i’n cwsmeriaid.

Rhoi cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Gweithredu ein Siarter Cwsmeriaid newydd, sy’n nodi’r berthynas fwy cydfuddiannol rydym ei heisiau gyda’n cwsmeriaid a sut y byddwn yn gweithio’n wahanol i helpu pobl a chymunedau i gyflawni eu nod.

Creu dulliau newydd o ymgyfraniad yn y ffordd y caiff ein gwasanaethau eu cynllunio a’u cyflwyno.

Newid y ffordd y gweithiwn gyda’n cwsmeriaid gan gydnabod eu cryfderau a’u hasedau ac ymyrryd yn gynnar i wella canlyniadau.

 

Cryfhau ein

llywodraethiant

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Sefydlu llywodraethiant cadarn ym mhob agwedd o’n busnes ac adolygu ei effeithlonrwydd yn gyson drwy ddulliau mewnol ac allanol.

Parhau i esblygu a datblygu ein strwythurau llywodraethiant ac arbenigedd i ddiwallu anghenion busnes sy’n newid a disgwyliadau ein rheoleiddwyr.

Sicrhau fod arweinyddiaeth y sefydliad yn fedrus a gydag adnoddau da, er mwyn penderfyniadau er budd gorau i’n cwsmeriaid.

Cynnal ein

nerth ariannol

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Sicrhau rheolaeth ariannol gryf a chadarn ar draws y busnes gyda systemau a mesurau rheoli priodol i fonitro ac adrodd

Hyrwyddo strategaeth caffael effeithlon i ostwng costau rhedeg ac ailfuddsoddi yn ein gwasanaethau

Cyflwyno ‘rheolau euraid’, sy’n gosod paramedrau ar gyfer ein penderfyniadau ariannol a gwneud ein bwriadau’n glir i’n partneriaid a’n rhanddeiliaid

 

Integreiddio ein tai, iechyd, gofal cymdeithasol a chymorth

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Gweithio gyda’n partneriaid i gynllunio gwasanaethau llyfn sy’n cefnogi pobl drwy wahanol gyfnodau eu bywyd

Ymrwymo i ailgyflunio gwasanaethau presennol, yn ogystal â datblygu gwasanaethau newydd mewn gosodiadau newydd drwy bartneriaethau newydd

Croesawu technoleg ac arloesi mewn adeiladu cartref a chynllunio gwasanaethau i wella iechyd, llesiant ac annibyniaeth.

Cynnal ein

nerth ariannol

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Sicrhau rheolaeth ariannol gryf a chadarn ar draws y busnes gyda systemau a mesurau rheoli priodol i fonitro ac adrodd

Hyrwyddo strategaeth caffael effeithlon i ostwng costau rhedeg ac ailfuddsoddi yn ein gwasanaethau

Cyflwyno ‘rheolau euraid’, sy’n gosod paramedrau ar gyfer ein penderfyniadau ariannol a gwneud ein bwriadau’n glir i’n partneriaid a’n rhanddeiliaid

 

Integreiddio ein tai, iechyd, gofal cymdeithasol a chymorth

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Gweithio gyda’n partneriaid i gynllunio gwasanaethau llyfn sy’n cefnogi pobl drwy wahanol gyfnodau eu bywyd

Ymrwymo i ailgyflunio gwasanaethau presennol, yn ogystal â datblygu gwasanaethau newydd mewn gosodiadau newydd drwy bartneriaethau newydd

Croesawu technoleg ac arloesi mewn adeiladu cartref a chynllunio gwasanaethau i wella iechyd, llesiant ac annibyniaeth.

Buddsoddi mewn Tai

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Annog perchnogaeth bersonol, atebolrwydd ac arloesedd leol drwy ein model Hyfforddi Cymdogaeth

Ailfuddsoddi’r gwarged yn y cyflenwad o gartrefi newydd a gwasanaethau i ddiwallu newid mewn anghenion

Buddsoddi, lle bynnag sy’n bosibl, mewn adfywio lleol ac ymchwilio dulliau adeiladu arloesol i ostwng ein allyriadau carbon

Buddsoddi mewn gofal

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Cynnal ein cydymffurfiaeth a sgoriau ansawdd rhagorol ar draws ein holl wasanaethau, gan ymgynghori arferion, dulliau a thechnolegau newydd.

Cydbwyso ein cynnig gofal i breswylwyr cymdeithasol a phreifat a buddsoddi yn ein stad gofal i sicrhau fod ein gwasanaethau yn parhau’n hyfyw.

Gweithio gyda’n rhanddeiliaid i ddeall gofynion y dyfodol a datblygu gwasanaethau cynaliadwy i ateb galw cynyddol a gwella profiad pobl o ofal.

 

Buddsoddi mewn Tai

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Annog perchnogaeth bersonol, atebolrwydd ac arloesedd leol drwy ein model Hyfforddi Cymdogaeth

Ailfuddsoddi’r gwarged yn y cyflenwad o gartrefi newydd a gwasanaethau i ddiwallu newid mewn anghenion

Buddsoddi, lle bynnag sy’n bosibl, mewn adfywio lleol ac ymchwilio dulliau adeiladu arloesol i ostwng ein allyriadau carbon

Buddsoddi mewn gofal

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Cynnal ein cydymffurfiaeth a sgoriau ansawdd rhagorol ar draws ein holl wasanaethau, gan ymgynghori arferion, dulliau a thechnolegau newydd.

Cydbwyso ein cynnig gofal i breswylwyr cymdeithasol a phreifat a buddsoddi yn ein stad gofal i sicrhau fod ein gwasanaethau yn parhau’n hyfyw.

Gweithio gyda’n rhanddeiliaid i ddeall gofynion y dyfodol a datblygu gwasanaethau cynaliadwy i ateb galw cynyddol a gwella profiad pobl o ofal.

 

Buddsoddi yn ein pobl

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Gwella telerau ac amodau a rhoi buddion i’n cydweithwyr sy’n cyfoethogi eu bywyd gwaith a’u bywyd personol

Sicrhau fod gennym yr arweinyddiaeth, strwythurau, talentau a galluoedd cywir yn eu lle i gyflawni ein hamcanion strategol

Cynnig cyfleoedd datblygu ansawdd uchel a diddorol drwy academi Hafod, gan alluogi cydweithwyr i ddatblygu sgiliau yn unol â’u huchelgeisiau a sicrhau y caiff Hafod ei gydnabod am ei ragoriaeth mewn dysgu seiliedig ar waith.

Cynyddu ein hadnoddau i’r eithaf

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Defnyddio ein dylanwad economaidd i gynyddu gwerth punt Hafod i’r eithaf, drwy well caffaeliad, cyflogaeth leol a chefnogi datblygu sgiliau mewn cymunedau

Adolygu systemau allweddol, diweddaru ein seilwaith ac ailgynllunio ein gwasanaethau a phrosesau gyda phwyslais ar drawsnewid digidol

Tyfu ein gallu gwyddor data a sefydlu rhaglen arloesi ac ymchwil i ganolbwyntio ar feysydd busnes a heriau allweddol.

Buddsoddi yn ein pobl

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Gwella telerau ac amodau a rhoi buddion i’n cydweithwyr sy’n cyfoethogi eu bywyd gwaith a’u bywyd personol

Sicrhau fod gennym yr arweinyddiaeth, strwythurau, talentau a galluoedd cywir yn eu lle i gyflawni ein hamcanion strategol

Cynnig cyfleoedd datblygu ansawdd uchel a diddorol drwy academi Hafod, gan alluogi cydweithwyr i ddatblygu sgiliau yn unol â’u huchelgeisiau a sicrhau y caiff Hafod ei gydnabod am ei ragoriaeth mewn dysgu seiliedig ar waith.

Cynyddu ein hadnoddau i’r eithaf

Sut fyddwn ni’n gwneud hyn?

Defnyddio ein dylanwad economaidd i gynyddu gwerth punt Hafod i’r eithaf, drwy well caffaeliad, cyflogaeth leol a chefnogi datblygu sgiliau mewn cymunedau

Adolygu systemau allweddol, diweddaru ein seilwaith ac ailgynllunio ein gwasanaethau a phrosesau gyda phwyslais ar drawsnewid digidol

Tyfu ein gallu gwyddor data a sefydlu rhaglen arloesi ac ymchwil i ganolbwyntio ar feysydd busnes a heriau allweddol.

Mesur ein llwyddiant

Ein prif nodau yw:

£170m buddsoddiad mewn cartrefi newydd

£1.1m arbedion caffael

£4.5m buddsoddiad mewn TGCh a datblygu sgiliau

£33m buddsoddiad mewn stoc presennol

£170m buddsoddiad mewn cartrefi newydd

£1.1m arbedion caffael

£4.5m buddsoddiad mewn TGCh a datblygu sgiliau

£33m buddsoddiad mewn stoc presennol

Rydym hefyd yn ymrwymo i:

Rydym hefyd yn ymrwymo i:

Wella telerau ac amodau ar gyfer cydweithwyr mewn gwasanaethau rheng-flaen

Ymestyn ein model Hyfforddi Cymdogaeth i gynyddu rhyngweithio gyda’n cwsmeriaid

Cynyddu nifer cwsmeriaid sy’n ymwneud â chynllunio a chyflwyno ein gwasanaethau

Gwella cadw, ymgysylltu a bodlonrwydd cydweithwyr

Darparu gwasanaethau mwy integredig sy’n gwella canlyniadau yn amlwg ar gyfer ein cwsmeriaid

Cynyddu buddsoddiad yn ein stad gofal i gynyddu ei hyfywedd hirdymor