Rhondda floating support service

Gwasanaeth cymorth fel y bo’r angen yn y Rhondda

We offer a free housing-related support service in the Rhondda area for people aged 16 and over. This service helps prevent homelessness by building people’s confidence and helping with the skills they need to live independently and successfully manage a home.

Support is available to anyone in the Rhondda area, regardless of the type of accommodation they live in.

We can provide support with:

 • Managing money and benefits
 • Preventing homelessness
 • Settling into a home and making friends in the neighbourhood
 • Arranging appointments and accessing other helpful services
 • Filling out forms, reading mail and writing important letters
 • Accessing leisure, skills and employment opportunities
 • Support to stay independent

How does it work? 

We will visit a person at home (or at another agreed location) to talk about their support needs and agree on any goals that they want to achieve. This is called a support plan which is specifically tailored to the individual and will be regularly reviewed.

We work in partnership with other agencies to make sure people can access the services or expertise they may need.

Want to know more?

If you or anyone you know would benefit from this support, contact the Supporting People Team today:

Alternatively, contact us for further information:

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

A similar service is available for people in other areas in RCT:

SAFE service in the Taff area, delivered by Trivallis.

Tel: 0300 003 0888

Email: SAFE@trivallis.co.uk

Cynon floating support service in Cynon Valley, delivered by Llamau.

Email: cynonfloatingsupport@llamau.org.uk

Cynigiwn wasanaeth cymorth cysylltiedig â thai am ddim yn ardal y Rhondda ar gyfer pobl 16 oed a throsodd. Mae’r gwasanaeth hwn yn helpu atal digartrefedd drwy gynyddu hyder pobl a’u helpu gyda’r sgiliau maent eu hangen i fyw’n annibynnol a chynnal cartref yn llwyddiannus.

Mae cymorth ar gael i unrhyw un yn ardal y Rhondda, ym mha fath bynnag o lety maent yn byw ynddo.

Gallwn roi cymorth gyda:

 • Trin arian a budd-daliadau
 • Atal digartrefedd
 • Setlo i gartref a gwneud ffrindiau yn yr ardal
 • Trefnu apwyntiadau a chael mynediad i wasanaethau defnyddiol eraill
 • Llenwi ffurflenni, darllen gohebiaeth ac ysgrifennu llythyrau pwysig
 • Mynediad i hamdden, sgiliau a chyfleoedd cyflogaeth
 • Cefnogaeth i aros yn annibynnol

Sut mae’n gweithio?

Byddwn yn ymweld â pherson yn eu cartref (neu mewn man arall a gytunwyd) i siarad am eu hanghenion cymorth a chytuno ar unrhyw nodau y maent eisiau eu cyflawni. Gelwir hyn yn gynllun cymorth a chaiff ei deilwra’n benodol i’r a’i adolygu’n rheolaidd.

Gweithiwn mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill i wneud yn siŵr y gall pobl gael mynediad i’r gwasanaethau a’r arbenigedd y gallant fod ei angen.

Eisiau gwybod mwy?

Os byddai’r cymorth yma o fudd i chi neu unrhyw un yr ydych yn ei adnabod, cysylltwch â’r tîm Cefnogi Pobl heddiw:

Neu cysylltwch â Hafod i gael mwy o wybodaeth:

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Mae gwasanaeth tebyg ar gael i bobl mewn rhannau eraill o Rhondda Cynon Taf:

Gwasanaeth SAFE yn ardal Taf, a gyflwynir gan Trivallis.

Ffôn: 03000 030 888

E-bost: SAFE@trivallis.co.uk

Gwasanaeth cymorth fel y bo’r angen Cynon yng Nghwm Cynon, a gyflwynir gan Llamau.

E-bost: cynonfloatingsupport@llamau.org.uk